Buurtnieuws
Kaartingen
Buurthuis Tuinwijk

25 april 2018 privacyverklaring Bavikhove Digitaal

Inleiding.

Bavikhove Digitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bavikhove Digitaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (GDPR) van Belgïe en de Europese Unie.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

Wij Bavikhove Digitaal zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de (verwerker) verantwoordelijke via onderstaande contactgegevens:

Bavikhove Digitaal
Carlos Dylgat
Koeksken 56
8531 Bavikhove
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Bavikhove Digitaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,
 • om u de mogelijkheid te bieden om artikelen (informatie) op de website door ons te laten plaatsen en uit te wisselen met bezoekers van onze website.
 • om u de mogelijkheid te kunnen bieden dat bezoekers en geïnteresseerden in uw artikel, contact met u kunnen opnemen als u dat wenst, wanneer u een artikel op onze website heeft geplaatst.
 • om de beveiliging van de website te optimaliseren,
 • om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website,
 • om u indien u dit aanvaard relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
 • om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Bavikhove Digitaal onderhevig aan is,
 • bij beslechting van eventuele geschillen,
 • voor administratieve doeleinden,
 • om zich te registreren voor deelname aan evenementen, activiteiten die eventueel vermeld worden op de website.
 • om zich in te schrijven bij het BIN (BuurtInformatieNetwerk) Harelbeke.
 • Om contact met Bavikhove Digitaal en andere contactpunten vermeld op de website te kunnen leggen.
 • Om misbruik van onze website te kunnen tegengaan.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en ( opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mail
 • Handels of bedrijfsnaam: adres, privé adres, naam, voornaam, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mail, website url.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de hoger vermelde doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Online registratie van persoonsgegevens.

Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven via invulformulieren, bijvoorbeeld een contactformulier.
Dit zijn automatisch toegezonden persoonsgegevens. Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden. Wij gebruiken alleen deze gegevens om misbruik van onze website te vermeiden, bijvoorbeeld in online formulieren de niet gevraagde informatie invullen. Wij kunnen met deze gegevens een bezoeker met slechte bedoelingen bannen van onze website.

Verstrekking van gegevens aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bezorgen van registraties (op papier) van het BIN (Buurt Informatie Netwerk) van groot Harelbeke. Deze worden doorverwezen naar de politie Zone Gavers Harelbeke of aan de hoofdcoördinator Jacques Maelfait. Kuurnsestraat 4. 8531. Hulste. BIN groot Harelbeke heeft dan ook zijn eigen Privacyverklaring hoe zij deze gegevens bewaren en behandelen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken op onze website geen overeenkomsten met minderjarigen, zonder medwerking van hun ouders of voogd!! Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Bewaartermijn.

Bavikhove Digitaal bewaart persoonsgegevens maximaal 1 jaar na laatste gebruik hiervan.

Uitgezonderd uw gegevens die wij ontvangen hebben via de online registratie voor een lidmaatschap bij BIN (Buurt Informatie Netwerk) deze persoonsgegevens worden bij Bavikhove Digitaal bewaard tot wij van u het papieren inschrijvingsformulier ontvangen hebben!

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De verwerker die namens Bavikhove Digitaal van uw gegevens kennis kan nemen, is gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken iedere dag back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze website met bijhorende faciliteiten wordt altijd up-to-date gehouden.
 • Onze website is beveiligd met een gecodeerde SSL-verbinding.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. https://www.bavikhove-digitaal.be/contact

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Links

Op de website van Bavikhove Digitaal vindt u links naar websites van andere partijen. Bavikhove Digitaal is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt!!.

Wijziging privacy statement

Bavikhove Digitaal kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Lees ook onze cookieverklaring