Buurtnieuws
Kaartingen
Buurthuis Tuinwijk

Beste bezoeker,

Deze prachtige collectie postkaarten is intelectueel eigendom en uitgever van de heer Bernard Bruggeman. Deze collectie is met toestemming van de heer Bernard Bruggeman aangeboden voor publicatie op de website van Bavikhove Digitaal.

Velen zullen zich nog wel bepaalde foto's herinneren. Wij danken Bernard van harte voor dit mooi initiatief.

(Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever).

In het menu links kan je de verschillende perioden openen.