Hits: 37

25 april 2018 privacyverklaring Bavikhove Digitaal

Inleiding.

Bavikhove Digitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bavikhove Digitaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (GDPR) van Belgïe en de Europese Unie.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Wij Bavikhove Digitaal zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de (verwerker) verantwoordelijke via onderstaande contactgegevens:

Bavikhove Digitaal
Carlos Dylgat
Koeksken 56
8531 Bavikhove
https://www.bavikhove-digitaal.be/contact
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Bavikhove Digitaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en ( opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de hoger vermelde doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Online registratie van persoonsgegevens.

Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven via invulformulieren, bijvoorbeeld een contactformulier.
Dit zijn automatisch toegezonden persoonsgegevens. Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden. Wij gebruiken alleen deze gegevens om misbruik van onze website te vermeiden, bijvoorbeeld in online formulieren de niet gevraagde informatie invullen. Wij kunnen met deze gegevens een bezoeker met slechte bedoelingen bannen van onze website.

Verstrekking van gegevens aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken op onze website geen overeenkomsten met minderjarigen, zonder medwerking van hun ouders of voogd!! Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Bewaartermijn.

Bavikhove Digitaal bewaart persoonsgegevens maximaal 1 jaar na laatste gebruik hiervan.

Uitgezonderd uw gegevens die wij ontvangen hebben via de online registratie voor een lidmaatschap bij BIN (Buurt Informatie Netwerk) deze persoonsgegevens worden bij Bavikhove Digitaal bewaard tot wij van u het papieren inschrijvingsformulier ontvangen hebben!

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. https://www.bavikhove-digitaal.be/contact

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Links

Op de website van Bavikhove Digitaal vindt u links naar websites van andere partijen. Bavikhove Digitaal is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt!!.

Wijziging privacy statement

Bavikhove Digitaal kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Lees ook onze cookieverklaring